Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

POSLOVNE USLUGE

 • Informacije o osnovnim ekonomskim pokazateljima i privrednim kretanjima USK/F BIH;
 • Informacije o legislativi u BIH i drugim zemljama;
 • Upućivanje pojedinačnih upita za tumačenje propisa nadležnim državnim organima;
 • Savjetovanje za osnivanje privrednih društava i startanje biznisa;
 • Informacije o osnivanju privrednih društava i stranim ulaganjima;
 • Informacije o međunarodnim fondovima za financiranje projekata u BIH;
 • Izrada biznis planova;
 • Izrada projekata i tipskih projekata;
 • Izrade statuta;
 • Izrade pravilnika;
 • Analiza i istraživanje tržišta;
 • Izrada svih vrsta statističkih informacija i analiza;
 • Konzalting usluge i mišljenja;
 • Konzultantske usluge vezane za razne vrste ugovora;
 • Konzalting usluge na uvođenju sistema upravljanja kvalitetom i energetska efikasnost;
 • Informacije o privrednim subjektima iz registra komore;
 • Pružanje informacija o poslovnim partnerima u zemlji i inozemstvu;
 • Uspostavljanje poslovne suradnje s partnerima u zemlji i inozemstvu;
 • Traženje proizvoda i usluga u zemlji i inozemstvu;
 • Organiziranje sastanaka s partnerima iz zemlje;
 • Organiziranje sastanaka s partnerima iz inozemstva;
 • Savjeti za prijave novih proizvoda, tehnologija, pronalazaka i drugih inovacijskih rješenja;
 • Ostale stručne usluge prema zahtjevu korisnika.

USLUGE JAVNIH OVLAŠTENJA – UVJERENJA, POTVRDA I DRUGIH DOKUMENATA KOJI IMAJU KARAKTER I ZNAČAJ JAVNIH ISPRAVA

 • Potvrde – mišljenja o ispunjavanju uvjeta za neposredno obavljanje privredne djelatnosti u slučaju kad ne postoje uvjeti za osnivanje privrednog društva;
 • Izdavanje certifikata o porijeklu robe;
 • Ovjera poslovnih poziva-garancija;
 • Izdavanje ata karneta.

PREZENTACIJE I PROMOCIJE

 • Pružanje tehničkih i organizacijskih usluga za održavanje promocija, prezentacija, press konferencija;
 • Organizacija nastupa i posjeta sajmovima u USK, BIH i inozemstvu;
 • Organizacija poslovnih susreta u USK, BIH i inozemstvu;
 • Organizacija prezentacija privrednih društava, njihovih proizvoda i usluga u USK, BIH i inozemstvu.

EDUKACIJE

Poslovna edukacija svih nivoa i profila, realizacija i “in house” prema zahtjevu korisnika.

USLUGE OGLAŠAVANJA

 • Oglašavanje privrednih subjekata u listu “Poslovni informator” i drugim glasilima i publikacijama Privredne komore USK;
 • Oglašavanje ponude i potražnje roba i usluga;
 • Promocija i oglašavanje na web portalu Privredne komore USK;
 • Iznajmljivanje web prostora na web stranici PK USK i sajma EKOBIS;
 • Iznajmljivanje sale i opreme (projektor, lap-top);
 • Usluge fotokopiranja;
 • Usluge spiralnog uvezivanja;
 • Usluge plastificiranja.
Na osnovu člana 39. Statuta Privredne komore USK , Upravni odbor Komore na svojoj 15.sjednici, održanoj dana 29.04.2014.godini je donio slijedeću
O D L U K U
o visini naknade za usluge PK USK 
I
Ovom odlukom određuje se visina naknada za obavljanje usluga po osnovu javnih ovlaštenja i po osnovu pružanja poslovnih usluga koje se obavljaju u Privrednoj komori USK za članice Komore, kao i za druge zainteresirane subjekte.
II
Usluge iz tačke I ove Odluke obavljaće se po slijedećim cijenama:
Napomena: Pod besplatnim uslugama podrazumijevaju se usluge za članice koje redovno izmiruju svoje obaveze po osnovi članarine.
III
Cijene su bez uključenog poreza.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a prestaje da važi Odluka o visini naknade za usluge broj: 01-47-311-6/06 od 03.11.2006.godine.

Bihać, 29.04.2014. g. Broj: 02-47- 110-3/14
Predsjednik Upravnog odbora
Irfan Redžić