Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

U Skupštinu Komore biraju se istaknuti privrednici-poduzetnici, naučno-istraživački radnici i drugi ugledni stručnjaci iz oblasti privrede. Skupština Komore broji ukupno 25 (dvadesetpet) predstavnika. Kriteriji i način izbora predstavnika članova Komore u Skupštinu uređuje se posebnom odlukom koju donosi Skupština Komore u skladu sa zakonom. Skupština Komore održava se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Skupština Komore će se održati ako to zahtijevaju Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik Komore ili najmanje jedna trećina predstavnika u Skupštini Komore. Skupština Komore ima predsjednika i potpredsjednika koje bira na prvoj sjednici na vrijeme trajanja svog mandata. Predsjednika i potpredsjednika Skupština bira javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih predstavnika na sjednici. Predsjednik Skupštine priprema i zakazuje sjednice, rukovodi radom i brine se o održavanju reda na sjednici, potpisuje akta o sjednici i akta donesena na sjednici.

U pripremi i zakazivanju sjednica Skupštine predsjednik Skupštine surađuje sa Predsjednikom Komore. Predsjednik i generalni sekretar Komore imaju pravo i dužnost da pomažu predsjedniku Skupštine u pripremi, zakazivanju i vođenju sjednice Skupštine, kao i da učestvuju u radu sjednice Skupštine, bez prava odlučivanja.

U radu sjednice Skupštine imaju pravo i obavezu da učestvuju, bez prava odlučivanja, članovi Upravnog odbora ukoliko nisu članovi Skupštine, članovi Nadzornog odbora, generalni sekretar i Predsjednik Komore.

Skupština Komore: donosi Statut Komore, donosi smjernice za godišnji i dugoročni program rada Komore, usvaja izvještaj o radu Komore, utvrđuje visinu članarine članova Komore, usvaja financijski plan i završni obračun Komore, donosi Poslovnik o svom radu, donosi Kodeks poslovne etike članova Komore , donosi Odluku o kriterijima i načinu izbora predstavnika u Skupštinu Komore i Uputstvo za provođenje izbora,  bira i razrješava članove Upravnog odbora i imenuje predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Komore, bira i razrješava članove Nadzornog odbora i imenuje predsjednika Nadzornog odbora Komore, bira i razrješava članove Suda časti i imenuje predsjednika Suda časti Komore i tužioca i zamjenika tužioca Suda časti, donosi druge odluke, zaključke i preporuke, utvrđene  zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Komore.

Statut se donosi javnim glasanjem većinom glasova ukupnog broja predstavnika u Skupštini. O ostalim pitanjima iz svog djelokruga Skupština donosi odluke javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih predstavnika na sjednici. Izuzetno, Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz izvrši tajno glasanje. Bliže odredbe o radu Skupštine Komore uređuju se Poslovnikom.

Članovi Skupštine:
(peti mandatni period 2014. – 2018.g.)
TURISTIČKA ZAJEDNICA USK Bihać
Jasminka Šuško, predsjednica

TURISTIČKA ZAJEDNICA USK
Dr.Irfana Ljubijankića 13
77000 Bihać
+387 37 222-777, +387 37 222-777
www.tzusk.net
[email protected]
[email protected]

DI&DE – DELIĆ d.o.o. Bihać
Abdulah Delić, podpredsjednik

DI&DE DELIĆ d.o.o.
Branislava Đurđeva bb
77000 Bihać
+387 37 314-221, +387 37 313-178
www.didedelic.ba
[email protected]
JP NACIONALNI PARK UNA Bihać
Amarildo Mulić, član

JP NACIONALNI PARK UNA
Bosanska 1
77000 Bihać
+387 37 221-528
www.nationalpark-una.ba
[email protected]
JU VETERINARSKI ZAVOD Bihać
Jasminka Kurtagić, član

JU VETERINARSKI ZAVOD
Omera Novljanina 6
77000 Bihać
+387 37 229-082, + 387 37 223-421
www.veterinarski-zavod.ba
[email protected]
BH TELECOM d.d. Sarajevo DIREKCIJA BIHAĆ
Mehmed Šehić, član

BH TELECOM d.d. Sarajevo DIREKCIJA BIHAĆ
Bosanska 5
77000 Bihać
+387 37 229-911
+387 37 229-921
www.bhtelecom.ba
[email protected]
BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
Edin Ibrahimpašić, član

BIHAĆKA PIVOVARA d.d.
Vinička bb
77000 Bihać
+387 37 318-514, + 387 37 311-250
www.preminger.ba
[email protected]

JP VODOVOD d.o.o. Bihać
Vlado Franjić, član

JP Vodovod d.o.o. Bihać
Ivana Frane Jukića bb
77000 Bihać
+387 37 318-250, +387 37 350-614
www.vodovod-bihac.ba
[email protected]

ELEKTROPRENOS BIH TERENSKA JEDINICA Bihać
Kemal Gutlić, član

ELEKTROPRENOS BIH TERENSKA JEDINICA Bihać
Jablanska bb
77000 Bihać
+387 37 313-402, +387 37 313-403
www.elprenosbi.ba
[email protected]

SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo FILIJALA BIHAĆ
Habiba Midžić, član

SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo FILIJALA BIHAĆ
d.d. Sarajevo Filijala Bihać, Kralja Tvrtka 3
77000 Bihać
+387 37 222-604, +387 37 222-606
www.sarajevoosiguranje.ba
UNIMATRIX d.o.o. Bihać
Enver Seferović, član

Unimatrix d.o.o. Bihać
Murat bega Ibrahimpašića 9
77000 Bihać
+387 37 222-809
www.unimatrix.ba
[email protected]

TEHNOCEN d.o.o. Bihać
Mujo Kečanović, član

TEHNOCEN d.o.o. Bihać
Jablanska 313/4
77000 Bihać
+387 37 301-016
[email protected]

BRZI d.o.o. Bihać
Aldin Alagić, član

BRZI d.o.o.
Ivana Frane Jukića bb
77000 Bihać
+387 37 350-316; fax: +387 37 350-316
www.brzi-bih.com
[email protected]

Č.J. d.o.o. Bihać
Dino Čavkić, član

Č.J. d.o.o.
Mlinska bb
77000 Bihać
+387 37 319-025
www.cj-doo.com
[email protected]

GTO d.o.o. Bihać
Emir Pjanić, član

GTO d.o.o. Bihać
Žrtava fašizma 8
77000 Bihać
+387 37 351 611
www.gto.ba
[email protected]
POLJOPROM d.o.o. Bihać
Ervin Tatarević, član

POLJOPROM d.o.o.
Plješivička 5
77000 Bihać
+387 37 388-539, +387 37 388-115
[email protected]

SAFIR d.o.o. Bihać
Samir Hodžić, član

SAFIR d.o.o. Bihać
Aleja A.Izetbegovića bb
77000 Bihać
+387 37 224-194
[email protected]

ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o. Bosanska Krupa
mr.sci. Hasib Kličić, član

ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o.
Radnička bb
77240 Bosanska Krupa
+387 37 473-669,473-670
+387 37 473-671
www.ussume.ba
[email protected]
[email protected]
RHM-COMERC d.o.o. Bosanski Petrovac
Midhat Hidić, član

RHM-COMERC d.o.o.
Put 5.korpusa bb
77250 Bosanski Petrovac
+387 37 881-099, +387 37 881-099
[email protected]

ASIM-KOMERC d.o.o. Bužim
Asim Škaljić, član

ASIM-KOMERC d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
77245 Bužim
+387 37 410-295, +387 37 410-457
[email protected]

DRAGANOVIĆ KOMERC d.o.o. Ključ
Ismet Draganović, član

DRAGANOVIĆ KOMERC d.o.o. Ključ
Pudin Han 47 D
79280 Ključ
+387 37 674-391
[email protected]

KWIM COMPANY d.o.o. Sanski Most
Ismet Salešević, član

Kwim Company doo
Redak bb
79260 Sanski Most
+387 37 689-906, +387 37 689-906
[email protected]

GRUPEX d.d. Velika Kladuša
Šefik Štulanović, član

GRUPEX d.d.
I muslimanske brigade bb
77230 Velika Kladuša
+387 37 775 152, +387 37 775 151
www.grupex.ba
[email protected]

LENATEX d.o.o. Velika Kladuša
Damir Čatak, član

LENATEX d.o.o.
Braće Salkić 2
77230 Velika Kladuša
+387 37 777-518, +387 37 777-518
[email protected]

MERIDIAN d.o.o. Velika Kladuša
Esad Šabanagić, član

MERIDIAN d.o.o.
Ibrahima Mržljaka 3/1
77230 Velika Kladuša
+387 37 775-085, +387 37 775-086
www.meridian.ba
[email protected]

JKUP KOMUNALIJE d.o.o. Velika Kladuša
Almir Pajazetović, član
JKUP KOMUNALIJE d.o.o.
Ive Marinkovića bb
77 230 Velika Kladuša
+387 37 775-195, +387 37 775-196
[email protected]

Upravni odbor Komore bira Skupština Komore, na vrijeme trajanja svog mandata. Upravni odbor obavlja svoju funkciju i po isteku mandata Skupštine koja ga je izabrala, sve dok novoizabrana Skupština ne izabere novi Upravni odbor. Jedno lice može biti birano u Upravni odbor više puta, bez ograničenja.

Upravni odbor Komore broji 9 (devet) članova. U Upravni odbor biraju se istaknuti privrednici-poduzetnici, naučno-istraživački radnici i ugledni stručnjaci iz oblasti privrede. U Upravni odbor ne mogu biti birani članovi Nadzornog odbora i Predsjednik Komore. Upravni odbor ima predsjednika i potpredsjednika koje imenuje Skupština na vrijeme trajanja svog mandata.

Upravni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

Predsjednik Upravnog odbora priprema i zakazuje sjednice, rukovodi radom na sjednici i brine se o održavanju reda na sjednici, potpisuje akta o sjednici i akta donesena na sjednici. U pripremi i zakazivanju sjednice Upravnog odbora predsjednik Upravnog odbora surađuje sa Predsjednikom Komore. Predsjednik i generalni sekretar Komore imaju pravo i dužnost da pomažu predsjedniku Upravnog odbora u pripremi, zakazivanju i vođenju sjednice, kao i da učestvuju u radu sjednice Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

Upravni odbor Komore: priprema prijedloge svih odluka koje donosi Skupština Komore, bira i razrješava Predsjednika Komore, donosi odluke o uslovima, načinu i rokovima izvršavanja odluka Skupštine Komore, donosi odluke o uslovima, načinu i rokovima utvrđivanja prijedloga i donosi odluke o tim prijedlozima u poslovima partnerskih odnosa Komore sa organima izvršne vlasti i uprave Kantona, prati privredna kretanja po pojedinim oblastima i granama, te privrede u cjelini na području Unsko – sanskog kantona, razmatra i ocjenjuje uspješnost u izvršavanju zadataka Komore utvrđenih ovim statutom i utvrđuje mjere za povećanje efikasnosti njenog rada , donosi sva opća akta Komore koji nisu u djelokrugu rada Skupštine Komore, bira i razrješava generalnog sekretara Komore, na prijedlog Predsjednika Komore, predlaže predsjednika i članove Suda časti i tužioca i zamjenika tužioca Suda časti Komore, prema potrebi obrazuje i druge komisije, stručne grupe i druga radna tijela iz reda članova Komore, naučnih institucija, uglednih stručnjaka iz oblasti privrede, članova Upravnog odbora i Stručne službe Komore, radi što kvalitetnije obrade određenih pitanja iz svog djelokruga, odlučuje u drugom stepenu o žalbama na odluke Suda časti Komore i o brisanju iz članstva Komore poslovnog subjekta na preporuku Suda časti,  donosi druge odluke, zaključke i preporuke utvrđene zakonom, ovim statutom, odlukama Skupštine i drugim aktima Komore.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova. Glasanje u Upravnom odboru je javno. Izuzetno, Upravni odbor može odlučiti da se o pojedinim pitanjima izvrši tajno glasanje. Bliže odredbe o radu Upravnog odbora Komore uređuju se Poslovnikom kojeg donosi Upravni odbor.

UPRAVNI ODBOR PK USK
(peti mandatni period 2014. – 2018.g.)

GRAFIČAR d.o.o. Bihać, predsjednik
Saliha Mušanovića 38, 77000 Bihać
Tel: + 387 37 318 550; 318 555
www.graficar.ba
[email protected]
[email protected]

 

CIVIĆ d.o.o. Cazin, podpredsjednik
Mala Lisa bb, 77220 Cazin
Tel: +387 37 539 007, Fax: +387 37 539 008
www.civicbih.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

MEGGLE MLJEKARA d.o.o. Bihać, član
Grabeška 34, 77000 Bihać
Tel: +387 37 318 700, Fax: +387 37 318 715
www.meggle.com  [email protected]
[email protected]

 

RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, član
GLAVNA FILIJALA BIHAĆ
Kulina bana 4, 77000 Bihać
Tel: +387 37 229 510, Fax: +387 37 229 524
www.raiffeisenbank.ba
[email protected]
[email protected]

 

OPAL COMERCE d.o.o. Bihać, član
Trg maršala Tita bb, 77 000 Bihać
Tel: +387 37 361 780, Fax: +387 37 319 144
www.opal.ba
[email protected]

 

JKP 10. JULI d.o.o.  Bosanska Krupa, član
Reiss uleme Džemaludina Čauševića 4, 77240 Bosanska Krupa
Tel: +387 37 471 070, Fax: +387 37 471 072
www.jkp10juli.com.ba
[email protected]
[email protected]

 

AUTOSTIL d.o.o. Cazin, član
Izeta Nanića bb, Ćoralići, 77 226 Cazin
Tel:  +387 37 538 355, Fax: +387 37 538 350
[email protected]

 

DENI KODEKS d.o.o. Sanski Most, član
Bulevar VII korpusa bb, 79260 Sanski Most
Tel: + 387 37 689 404, Fax: + 387 37 689 400
[email protected]

 

A.D.S.I. MONTAŽA d.o.o. Velika Kladuša, član
Poljice bb, 77230 Velika Kladuša
Tel: +387 37 710-361, Fax: +387 37 710 360
[email protected]
[email protected]

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i 2 (dva) člana. Skupština bira i razrješava članove Nadzornog odbora i imenuje predsjednika Nadzornog odbora, na vrijeme trajanja svog mandata. Nadzorni odbor obavlja svoju funkciju i po isteku mandata Skupštine koja ga je izabrala, sve dok novoizabrana Skupština ne izabere novi Nadzorni odbor. Jedno lice može biti birano u Nadzorni odbor više puta, bez ograničenja. Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti birani predstavnici članova Skupštine Komore, članovi Upravnog odbora Komore, Predsjednik Komore i generalni sekretar Komore.

Nadzorni odbor Komore:  kontrolira provođenje Statuta i drugih općih akata Komore, kontrolira ostvarivanje prava i obaveza članova Komore, kontrolira financijsko i materijalno poslovanje Komore, odnosno njene Stručne službe, vrši nadzor nad izvršavanjem prava i obaveza Komore utvrđenih odredbama ovog statuta o djelatnosti Komore i daje prijedloge za unapređivanje aktivnosti Komore,  obavlja nadzor i vrši kontrolu aktivnosti i poslovanja Komore i njenih organizacionih jedinica po prijedlozima Skupštine, Upravnog odbora ili Predsjednika Komore, odnosno po vlastitoj inicijativi  i o rezultatima tog nadzora, odnosno kontrole podnosi odgovarajući izvještaj.

Nadzorni odbor ima pravo i obavezu da Skupštini Komore podnese izvještaj najmanje jedanput godišnje, prilikom razmatranja i usvajanja izvještaja o radu Komore, financijskog plana i završnog obračuna Komore, a Upravnom odboru i Predsjedniku Komore u roku od 30 dana po završetku nadzora, odnosno kontrole o pojedinim pitanjima. Bliže odredbe o radu Nadzornog odbora određuju se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor Komore.

NADZORNI ODBOR PK USK
(peti mandatni period 2014. – 2018.g.)

JP ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo
ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHAĆ, predsjednik
Bosanska 25, 77000 Bihać
Tel: +387 37 229 103, Fax: + 387 37 229 109
www.elektroprivreda.ba

 

BOR d.o.o. Bihać, član
Banjalučka bb, 77000 Bihać
Tel: +387 37 310 706, Fax: +387 37 174 837
www.borstolarija.com
[email protected]

 

INFOSYS d.o.o. Bosanska Krupa, član
Kolodvorska bb, 77 240 Bosanska Krupa
Tel: + 387 37 470 000, Fax: +387 37 476 503
www.infosys.ba
[email protected]
[email protected]

Predsjednik Komore je inokosni organ Komore. Predsjednika Komore bira i razrješava Upravni odbor Komore, na vrijeme trajanja svog mandata. Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju i po isteku mandata Upravnog odbora Komore koji ga je izabrao, sve dok novoizabrani Upravni odbor ne izabere novog Predsjednika. Jedno lice može biti birano za Predsjednika Komore više puta, bez ograničenja. Za Predsjednika Komore može biti izabrano lice koje je istaknuti privrednik-poduzetnik, naučno-istraživački radnik ili ugledni stručnjak iz oblasti privrede, za čiji izbor ne postoje zakonske smetnje predviđene za izbor poslovodnog organa poduzeća.

Predsjednik Komore:  zastupa i predstavlja Komoru pred organima državne vlasti i svim drugim privrednim i neprivrednim subjektima , organizira proces rada i rukovodi radom i poslovanjem Komore,  odgovara za zakonitost rada Komore, izvršava odluke Skupštine Komore i Upravnog odbora Komore, te poduzima odgovarajuće mjere po izvještajima Nadzornog odbora Komore, priprema prijedloge svih akata koje u svom djelokrugu utvrđuju i donose Skupština i Upravni odbor Komore,  odlučuje kao drugostepeni organ o svim pravima, obavezama i odgovornostima radnika u Stručnoj službi Komore, obavlja i sve druge poslove utvrđene zakonom, statutom, drugim općim aktima i odlukama Skupštine i Upravnog odbora Komore.

Predsjednik Komore može pojedina svoja ovlaštenja prenijeti na generalnog sekretara Komore i druga lica.

Predsjednik Komore ima pravo i obavezu da Upravnom odboru Komore podnese izvještaj o radu Komore najmanje jedanput godišnje, a Nadzornom odboru Komore najkasnije u roku od 30 dana od dana kada zatraži taj izvještaj.

Ako Predsjedniku Komore iz bilo kojeg razloga prestane funkcija, funkciju Predsjednika Komore vršit će generalni sekretar Komore do izbora novog Predsjednika Komore.

Predsjednik Komore je u radnom odnosu sa Komorom i u njoj ostvaruje sva prava i obaveze na radu i po osnovu rada. U slučaju da Predsjednik Komore ne bude ponovo izabran na tu funkciju, ili bude razriješen te funkcije iz bilo kog razloga, Komora je dužna da mu ponudi raspored na radno mjesto u Stručnoj službi Komore koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i drugim radnim sposobnostima. Ako Predsjednik Komore ne prihvati ponuđeno radno mjesto u Stručnoj službi Komore, prestaje mu radni odnos u Komori čim sam sebi obezbijedi drugo zaposlenje, a najkasnije protekom otkaznog roka od 1 /jednu/ godinu dana. Za vrijeme otkaznog roka Predsjednik Komore ostvaruje sva prava iz radnog odnosa u Komori u obimu koji je ostvarivao do prestanka funkcije Predsjednika Komore.

Komora ima generalnog sekretara Komore koga bira i razrješava Upravni odbor Komore na vrijeme trajanja svog mandata odnosno na četiri godine, na prijedlog Predsjednika Komore. Jedno lice može biti više puta birano za generalnog sekretara Komore, bez ograničenja.

Generalni sekretar Komore je neposredni rukovodilac Stručne službe Komore, rukovodi njenim poslovanjem i organizira proces rada, zastupa i predstavlja Komoru u poslovima Stručne službe i odgovara za zakonitost rada Stručne službe. Generalni sekretar Komore radi po nalozima, uputstvima i smjernicama Upravnog odbora i Predsjednika Komore i odgovara im za svoj rad.

Generalni sekretar Komore može da zastupa i predstavlja Komoru u granicama ovlaštenja koje mu da Predsjednik Komore.

Generalni sekretar Komore je u radnom odnosu sa Komorom i u njoj ostvaruje sva prava i obaveze na radu i po osnovu rada. U slučaju prestanka funkcije, sekretar Komore ima sva prava, s tim da mu otkazni rok iznosi 6 /šest/ mjeseci.