Privredna komora USK-a

JU OŠ KAMENICA BIHAĆ PDF Ispis E-mail

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE PŠ IZAČIĆ - I FAZA I IZGRADNJI SPORTSKOG IGRALIŠTA I ŠKOLSKOG DVORIŠTA CENTRALNE ŠKOLE KAMENICA

VAŽI DO 07.11.'09.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: JU OŠ "Kamenica" Bihać
Kontakt osoba: Zineta Rekić
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263178600007
Telefon: 037/388-142
Fax: 037/388-142

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt
I.5.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)
Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Odluka Školskog odbora, broj 895/09 od 2. 10. 2009. godine

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

LOT 1
Ugovor o izvođenju radova - Izgradnja sportske dvorane PŠ Izačić - I faza
LOT 2
Ugovor o izvođenju radova - Izgradnja sportskog igrališta i školskog dvorišta centralne škole Kamenica

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema predmjeru radova - u prilogu tendera

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
LOT 1 Područna škola Izačić
LOT 2 Centralna škola Kamenica

II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN)
Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
60 dana od dana uvođenja izvođača u posao

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)
Pravo učešća u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuđači u BiH, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuđača koji su isključeni iz prava učešća u postupku dodjele ugovora o Javnim nabavkama u skladu sa članom 23. Zakona o javnim nabavkama u BiH, što ponuđači dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN)
- naziv i tačna adresa ponuđača, poreski i identifikacioni broj
- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima ne starijim od tri mjeseca; ovim rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet tendera

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)
Potvrda banke da transakcijski račun ponuditelja nije blokiran zadnji 6 mjeseci.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)
- lista izvedenih građevinskih radova na istim ili sličnim poslovima u posljedne 2 godine, datum i mjesto izvođenja radova, sa potvrdama o uspješno izvršenim radovima od strane najmanje dva ugovorna organa
- obrazovne i profesionalne kvalifikacije dobavljača radova i kvalifikacije rukovodnog osoblja i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova; specifikacija ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe
- izjava o tehničkim sredstvima kojim raspolaže dobavljač za izvođenje radova

Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija:
1) cijena 60%
2) rok završetka radova 10%
3) garantni rok za izvedene radove 10%
4) način i uslovi plaćanja 20%

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)
Da

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)
Prilikom preuzimanja natječajne dokumentacije ponuditelji su dužni predočiti dokaze o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM za svaki lot posebno, na ime naknade troškova na račun naručitelja.
Uplatu izvršiti na UniCredit Zagrebačka banka na transakcijski račun 3380002210005877, svrha uplate; uplata za tendersku dokumentaciju (LOT 1; LOT 2), vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 1803008.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki dan od 9,00 do 14,00 sati u prostorima JU OŠ "Kamenica" Bihać.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA
ZA
UČEŠĆE

8. 11. 2009. godine do 14,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ)
10. 11. 2009. godine u 10,00 sati
JU OŠ "Kamenica" , M. M. Bašeskije bb, Bihać

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda treba da sadrži dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu sadržavale sve tražene elemente iz tenderske dokumentacije neće se razmatrati. Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom:
LOT 1
"Ponuda za izvođenje radova - izgradnja sportske dvorane PŠ Izačić - ne otvaraj"
LOT 2
"Ponuda za izvođenje radova - izgradnja sportskog igrališta i školskog dvorišta centralne škole Kamenica - ne otvaraj ".
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici i ponuđači uz pismeno ovlaštenje. Dodatne informacije u vezi sa predmetnom nabavkom se mogu dobiti na pismeni upit na faks 037/388-142.
Zadnja Promjena ( Četvrtak, 15 Listopad 2009 )
 

Primajte elektronske vijesti PK USK

prijana_na_newsletter.jpg

Stručnjak za EU fondove

planb_edukacija.jpg

Članstvo u PK USK

Advertisement

PK USK on Facebook

You are here  :Home