Privredna komora USK-a

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA USK BIHAĆ PDF Ispis E-mail

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PROMJENOM NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA PAŠNJAKA

VAŽI DO 20.02.'12.  

Na osnovu člana 54.,72. i 93. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09) i člana 17., 20. i 22. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PROMJENOM NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA PAŠNJAKA

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je korištenje namjenskih sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka.
Namjenska sredstva iz predhodnog stava mogu se koristiti u slijedeće svrhe:

 • izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;
 • provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za indunaciona područja;
 • uspostavu informacijskog sistema za zemljište;
 • zemljišni monitoring;
 • izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta;
 • izradu Projekta višenamjenskog vrjednovanja;
 • realizaciju poslova utvrđenih Programom gospodarenja;
 • dekontaminacija zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija. Visina sredstava za tekuću godinu biće utvrđena u Budžetu USK-a za 2012. godinu. Korisnik može ostvariti sredstva u maksimalnom iznosu do 50 % od procjene vrijednosti investicije, izuzev onih projekata za koje je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a u prethodnim godinama (2007.,2008.,2009. i 2010. godina) potpisalo ugovore o finansiranju projekata.


  II PRAVO UČEŠĆA
  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koji se:
  - bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Unsko-sanskog kantona;
  - koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava;
  - i koji imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.

  III UVJETI ZA UČESTVOVANJE
  Za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanja prava korištenja sredstava pravna i fizička lica su dužni podnijeti uz Zahtjev slijedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju slijedećih uvjeta:
  1. dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ( ZK izvadak i posjedovni list);
  2. ovjeren ugovor o koncesiji ili zakupu (za državno zemljište ugovor potpisan isključivo od strane načelnika i/ili ministra);
  3. kopiju katastarskog plana sa označenom parcelom koja će se uređivati, a koja ne može biti manja od 0,5 ha. Zahtjev uz koji se ne priloži važeći katastarski plan smatraće se nepotpunim i neće se razmatrati;
  4. dokaz o izvršenoj pedološkoj analizi poljoprivrednog zemljišta prije i posle uređenja, od strane Federalnog zavoda za agropedalogiju ili ovlaštene institucije;
  5. idejni projekat sa osnovnim podacima sa predračunskom vrijednošću izvođenja radova, urađen ili ovjeren od ovlaštene institucije;
  6. izvod iz prostornog plana općinskog organa za prostorno uređenje da kandidirano poljoprivredno zemljište nije prostornim planom općine određeno za građenje;
  7. garancija općine – da se u narednih deset (10) godina predmetne parcele neće koristiti za građenje, ukoliko su kandidirane parcele ili dijelovi parcela prostornim planom općine predviđene za građenje;
  8. uvjerenje o izmirenju poreskih obaveza, ne starije od 30 dana;
  9. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata;
  10. investicijski program (za ulaganja čija predračunska vrijednost veća od 25.000 KM) ili projekat s predmetom ulaganja i predračunskom vrijednošću;
  11. izjava podnosioca zahtjeva da nema neizmirenih obaveza prema Ministarstvu, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po ovom i drugim osnovama;
  12. korisnik sredstava mora pružiti dokaze o obezbijeđenju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti investicije tj. obezbijediti vlastito učešće i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predračunskom iznosu ulaganja (vlastita sredstva, kredit banke ili drugog kreditora, ostalo);

  Iz investicijskog programa ili projekta mora biti vidljivo za koju kulturu se zemljište priprema, te katastarska čestica zemljišta na kojima se predviđa uređenje i razrađen troškovnik ulaganja.
  Pravna lica prilažu i:
  1. bilansu stanja i uspjeha;
  2. izvod iz registra ovjeren od strane nadležnog suda;
  3. potvrda Uprave za indirektno oporezivanje BiH o podmirenim obavezama.
  Nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.
  Nakon prikupljenih projektnih zahtjeva i nakon izlaska na teren, te procjene opravdanosti podnesenog zahtjeva, Komisija Ministarstva pismenim putem izvještava one korisnike čiji zahtjev za dodjelu sredstava prihvaćen i sa upustvom korisniku da obezbijedi Projekt sa potrebnom dodatnom dokumentacijom.
  Projekat uređenja zemljišta mora biti urađen od strane ovlaštene institucije, te shodno članu 84. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 52/09) korisnici sredstava uz zahtjev moraju priložiti akt o stavu Federalnog ministarstva o ispunjavanju uvjeta predloženog projekta.
  Za korisnike čiji se zahtjev ocjeni kao neopravdan donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva.
  Odobrena financijska sredstva za ralizaciju projekata koristit će se sukladno Zakonu o javnim nabavkama, a dokaz o provedenom postupku korisnik (fizička i pravna lica) sredstava je dužan dokumentovati vjerodostojnom dokumentacijom.
  ZAHTJEVE sa kompletnom dokumentacijom (dokazi o ispunjavanju uvjeta) korisnik dostavlja općinskoj poljoprivrednoj službi zaključno sa 20.02. 2012. godine.
  Obrazac Zahtjeva korisnici mogu preuzeti kod općinskih službi za poljoprivredu.
  Općinske službe Zahtjeve dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a najkasnije do 29.02.2012. godine, sa naznakom Prijava na Javni poziv- korištenje namjenskih sredstava.
  Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

  Sve informacije mogu se dobiti u općinskim službama za poljoprivredu i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.


  M I N I S T A R

  -----------------------------------
  Emdžad Galijašević, mr.sci.

 •  

  Primajte elektronske vijesti PK USK

  prijana_na_newsletter.jpg

  Stručnjak za EU fondove

  planb_edukacija.jpg

  Članstvo u PK USK

  Advertisement

  PK USK on Facebook

  You are here  :Home