Privredna komora USK-a

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BIH d.o.o. SARAJEVO PDF Ispis E-mail

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI SLIJEGANJA TRUPA CESTE I POTPORNOG ZIDA, CESTA M14.2, DIONICA: BOSANSKA KRUPA-KRNJEUŠA, KM 0+900 I KM 1+100

VAŽI DO 14.04.'11.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije Bosne i
Hercegovine d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Branka Mujezinović, tel. 033/563-511 033/563-511,
Miralem Čebo, tel. 033/563-480 033/563-480      
Adresa: Terezija 54
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU
PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI
SPORAZUM? (član 32. ZJN)
Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Izvođenje radova: - Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida,
cesta M14.2, dionica: Bosanska Krupa-Krnjeuša, km 0+900 i km
1+100

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tehničkoj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA
IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Cesta M14.2, dionica Bosanska Krupa-Krnjeuša, km 0+900 i km
1+100

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
45 dana od početka radova
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN)
10.000 KM

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA
PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ)
90 dana od roka za podnošenje ponuda

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA
(član 16. ZJN)
10% (deset posto) vrijednosti ugovora

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA
IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ)
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23.
ZJN)
Da nema smetnji u smislu odredbe člana 23. ZJN.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN)
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)
- prosječna godišnja vrijednost iznad 300.000,00 KM ostvarena
na ugovorima koji se odnose na: sanaciju klizišta, sanaciju
škarpi, sanaciju slijeganja trupa ceste te izgradnju i održavanje
cesta, u posljednje 3 (tri) godine, odnosno od početka
poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač
registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine
- obračunato na osnovu ukupno ovjerenih faktura za ugovore
koji su u izvršenju ili su okončani
- pristup ili posjedovanje likvidnih sredstava ili kreditnih
olakšica u vrijednosti od najmanje 50.000 KM, ne uzimajući u
obzir druge ugovorne obaveze dobavljača

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)
- da dobavljač ima zaposlenog najmanje jednog diplomiranog
inženjera građevine sa najmanje pet godina iskustva, ili
inženjera građevine sa deset godina iskustva nakon sticanja
diplome, na poslovima sanacije klizišta, sanacije škarpi,
sanacije slijeganja trupa ceste te izgradnje i održavanja cesta i
položenim stručnim ispitom
- iskustvo u izvođenju najmanje tri ugovora koji se odnose na
sanaciju klizišta, sanaciju škarpi, sanaciju slijeganja trupa ceste
te izgradnju i održavanje cesta, u posljednje tri godine, od kojih
su najmanje dva veće vrijednosti od predmetnog ugovora
(ponude)
- da posjeduje ili ima osiguran pristup potrebnoj tehničkoj
opremi za realizaciju ugovora: utovarivač, kamion kiper
nosivosti 15 t, rovokopač, kamion mikser za prevoz betona, vibrator
za beton, oplata. Za navedenu ključnu opremu dostaviti
dokaz o stvarnoj dostupnosti za vrijeme izvršenja ugovora.

Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
a) Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)
Da

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)
Počev od 14. 3. 2011. godine uz potvrdu o uplati 100,00 KM i
prethodnu najavu svakim radnim danom u periodu od 9,00 do 15,00
sati.
Broj računa 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d.,
Sarajevo;
Svrha doznake: otkup TD Radovi - Sanacija slijeganja trupa ceste i
potpornog zida, cesta M14.2, dionica:Bosanska Krupa-Krnjeuša,
km 0+900 i km 1+100
Primalac: JP Direkcija cesta Federacije BiH; Vrsta prihoda: 722565
Općina: 077; Budžetska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego što je otkupe.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA
ZA
UČEŠĆE
14. 4. 2011. godine do 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI
PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI
90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33.
ZJN, član 13. UPZ)
14. 4. 2011. godine u 12,15 sati u sali za otvaranje ponuda na adresi
ugovornog organa

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
radova provede u skladu sa članom 11. ZJN.
 

Primajte elektronske vijesti PK USK

prijana_na_newsletter.jpg

Stručnjak za EU fondove

planb_edukacija.jpg

Članstvo u PK USK

Advertisement

PK USK on Facebook

You are here  :Home