Privredna komora USK-a

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BIHAĆ PDF Ispis E-mail

NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ODJELA PRITVORA, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA PRIJEMNO - OTPUSNOG ODJELJENJA ZAVODA

VAŽI DO 16.08.'10.

OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać
Kontakt osoba: Šušić Emin
Adresa: Rasima Delića bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263311370001
Telefon: 037/220-312 begin_of_the_skype_highlighting              037/220-312      end_of_the_skype_highlighting
Fax: 037/220-313

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)
Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
- Izrada projektne dokumentacije-Rekonstrukcija i sanacija Odjela pritvora
- Izrada Glavnog i izvedbenog projekta Prijemno - otpusnog odjeljenje Zavoda

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

LOT 1 Izrada projektne dokumentacije - Rekonstrukcija i
sanacija Odjela pritvora

LOT 2 Izrada Glavnog i izvedbenog projekta Prijemno -
otpusnog odjeljenje Zavoda


II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA
Prema tenderskoj dokumentaciji.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać,
Rasima Delića bb, 77000 Bihać

II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, dobavljač može dostaviti ponudu za oba lota ili samo za jedan lot.

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN)
Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
15 (petnaest) radnih dana od dana dodjele ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN)
Ne

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ)
Ne

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN)
Ne

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ)
Ne

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)
1. izjava ponuđača da pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću po članu 23. točka 1. pod a), b), c) i d) ZJN ("Službeni glasnik BiH", broj 49) nisu isključeni iz prava učestvovanja u postupku javne nabavke
2. izjava ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da redovno plaća obaveze po osnovu doprinosa za PIO/MIO i porezne obaveze u skladu sa tačkom e) i f) člana 23. ZJN.
Izjave moraju biti uredno ovjerene potpisom odgovornog lica i pečatom ponuđača.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN)
1. naziv i puna adresa ponuđača, broj telefona i faks
2. ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje njegovo pravo za obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti, a vezano za predmet ove javne nabavke, ne starije od tri mjeseca, a kopija mora biti ovjerena
3. ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starije od 3 mjeseca

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)
Ne

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)
1. uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u posljednje tri godine, na izradi istih ili sličnih projekata
2. primjerene profesionalne kvalifikacije osoba koje će biti imenovane za obavljanje predmetnih usluga
3. odgovarajuća tehnička opremljenost dobavljača (software)
NAPOMENA: Sva gore predviđena-tražena dokumentacija (pod III.5., III.6., i III.8.) je obavezna i eliminatorna.

Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)
Da, 10%

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija preuzima se lično u kancelariji protokola (radnim danima od 08,00 do 14,30 sati) ili po pismenom zahtjevu.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje, s tim da je ponuđač dužan da izvrši uvid na licu mjesta u stanje i položaj postojećih objekata.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN)
Službeni jezici u BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA
ZA
UČEŠĆE

16. 8. 2010. godine do 13,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ)
16. 8. 2010. godine u 14,00 sati (LOT 1, a LOT 2 odmah poslije završetka postupka otvaranja ponuda za LOT 1)
KPZPT Bihać, Rasima Delića bb

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Zatvorene i zapečaćene ponude (koverte) sa punom adresom ponuđača dostavljaju se preporučenom poštom zaključno sa danom 16. 8. 2010. godine do 13,00 sati na adresu
Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Bihaću, Rasima Delića bb, 77000 Bihać, sa naznakom: "Ponuda za izradu projektne dokumentacije - Rekonstrukcija i sanacija Odjela pritvora" i "Ponuda za izradu Glavnog i izvedbenog projekta Prijemnog - otpusnog odjeljenja Zavoda - Ne otvaraj-otvara Komisija" (svaki lot je zaseban). Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može prisustvovati po jedan predstavnik ponuđača.
Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku javne nabavke. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.
 

Primajte elektronske vijesti PK USK

prijana_na_newsletter.jpg

Stručnjak za EU fondove

planb_edukacija.jpg

Članstvo u PK USK

Advertisement

PK USK on Facebook

You are here  :Home