+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slideDogađaj

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

Datum događaja: 16.11.2018.
Mjesto dešavanja događaja: Vijećnica Grada Bihaća, Bihać

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

Na osnovu člana 132. tačka a) i člana 142. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać (“Službeni glasnik Grada Bihaća”, broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 27. sjednici održanoj dana 30.10. 2018. godine, donosi:

Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi

I

Prihvata se Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi (u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

II

Nacrt Odluke stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 01.11.2018. godine do 15.11.2018. godine i to u prostorijama Grada Bihaća-Info pult, u vremenu od 9,00-15,00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke Ministarstvu privrede USK-a, Savjetu za ekonomski razvoj Grada Bihaća, Privrednoj komori USK-a, Obrtničkoj komori, mjesnim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim licima.

III

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti u pismenoj formi do 15.11.2018. godine, radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine: Javnu raspravu provest će Radna grupa u sastavu: - Davor Župa, Predsjedavajući Gradskog vijeća - Fatka Kulenović, Predsjednik Komisije za finansije Gradskog vijeća - Nijaz Lipovača, predstavnik Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća - Edina Osmanović, predstavnik JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać - Fatima Pečenković, predstavnik Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša.

IV

Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito: - osigurati da materijal, odnosno Odluka koja je predmet javne rasprave, bude dostupan javnosti, - pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi, - analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala, odnosno učestvovati u završnoj javnoj raspravi.

V

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održat će završnu javnu raspravu dana 16.11.2018. godine u vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10,00 sati.

VI

Predlagač će, uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave, utvrditi Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VII

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se