Fond za zaštitu okoliša FBiH raspisuje Javni konkurs za dodjelu sredstava

U vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 23/18) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu broj: UO-01-3-4-17-1/2018 od 22.5.2018. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1.

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava u okviru „Programa podrške privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, certifikacije i recertifikacije standarda kvaliteta i pristupa tržištima“

Na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korištenja sredstava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima,  od 14. maja 2018. god. Privredna komora Unsko sanskog kantona raspisuje JAVNI  POZIV za dodjelu sredstava za podršku u okviru Projekta za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, certifikacije i recertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima.

 

I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2017. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2017. godini.