+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Javni poziv za prijavu kandidata za izbor i imenovanje predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona

Datum objave: 05.10.2018 00:00

Javni poziv za prijavu kandidata za izbor i imenovanje predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona

JAVNI POZIV

Za prijavu kandidata za izbor i imenovanje predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona

 

Komisija za izbore i imenovanja organa PK USK izvršit će odabir kandidata na poziciju

• predsjednik (1 izvršitelj) Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

Imenovanje predsjednika Komore se vrši na period od 4 (četiri ) godine.

Kandidat koji se prijavi na Javni poziv za navedenu poziciju treba ispunjavati sljedeće opće uvjete:

• da na dan imenovanja ne ispunjava uvjete za mirovinu u skladu sa Zakonom,

• da je državljanin države Bosne i Hercegovine,

• da nije na funkciji u političkoj stranci,

• da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću predsjednika Komore najmanje pet (5) godina od dana pravomoćnosti sudske presude, isključujući vrijeme trajanja zatvorske kazne, te da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

• da posjeduje stručne, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za obavljanje tražene pozicije;

• da ima reference u oblastima koji su u nadležnosti predsjednika Komore;

• da ima reference organizacionih i menadžerskih sposobnosti;

• poznavanje jednog stranog jezika;

• poznavanje rada na računaru.

Pored navedenih općih uvjeta, svaki kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

• da ima najmanje visoku školsku spremu ( VII stepen);

• radno iskustvo na rukovodećem položaju u trajanju od najmanje 4 godine;

• da nema zabranu obavljanja aktivnosti iz djelatnosti Komore.

• da dostavi Program rada predsjednika Privredne-komore Unsko-sanskog kantona za mandatni period 2018. – 2022. godina

Kandidati su dužni u prijavi dostaviti kraću biografiju (uz navođenje uspješnosti rezultata rada tokom profesionalne karijere), adresu i kontakt telefon.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, kandidati su uz prijavu na Javni poziv i biografiju, dužni u originalu ili ovjerenoj kopiji, priložiti sljedeću dokumentaciju:

• izvod iz matične knjige rođenih;

• uvjerenje o državljanstvu BiH;

• diplomu visoke školske spreme;

• original ili ovjerena fotokopija Potvrde o potrebnom radnom iskustvu na rukovodnim poslovima i u okviru visoke školske spreme;

• ovjerenu izjavu da ne vrši funkciju u političkoj stranci,

• uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od strane nadležnog suda ( ne starije od 3 mjeseca),

• uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo izdato od strane nadležnog MUP-a ( ne starije od 3 mjeseca),

• uvjerenje iz prekršajne evidencije izdato od strane nadležnog MUP-a (ne starije od 3 mjeseca),

• program rada za mandatni period 2018.-2022.godina.

Svi kandidati koji ispune formalne uvjete Javnog poziva i uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. Javni poziv se objavljuje na službenoj internet stranici Privredne komore Unsko-sanskog kantona i sedmičnom listu Unsko-sanske novine – Krajina.

Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati su dužni prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Privredna komora Unsko-sanskog kantona Trg maršala Tita bb, 77 000 Bihać, BiH Komisija za izbore i imenovanja organa Privredne komore Unsko-sanskog kantona - sa naznakom: ( ''za Komisiju – ne otvaraj'').

Prijavljeni kandidati će biti pisanim putem obavješteni o rezultatima Javnog poziva.

Komisija za izbor i imenovanje

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se